Affiliate program

Úplné pravidlá affiliate programu

Všeobecné podmienky poskytovania služieb webhostingu, registrácie domén a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „VOP “) spoločnosti WebSupport, s.r.o.so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 63270/B

1. Úvodné ustanovenia
1.1
Pravidlá Provízneho programu (ďalej len „Pravidlá“) sú neodlučiteľnou súčasťou zmluvy o spolupráci – Provízny program, ktorá bola uzatvorená v elektronickej podobe, a to medzi spoločnosťou WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36 421 928, I Č DPH: SK2021869234, Register: Okresný súd Bratislava I, Vložka číslo: 63270/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“), ako prevádzkovateľa Provízneho programu a účastníkom Provízneho programu (ďalej ako „Partner“).
1.2
Účasť v Províznom programe vzniká registráciou do Provízneho programu, pričom Partnerovi vzniká záväzok vytvoriť na svojich www stránkach priestor, kde bude prostredníctvom textových odkazov a bannerov, ktoré pri prekliknutí smerujú na stránky spoločnosti Websupport, s.r.o., propagovať túto spoločnosť. Odkazy, rovnako ako aj bannery sú vytvárané bezpodmienečne len spoločnosťou Websupport, s.r.o. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmeny reklamných textov a bannerov.
1.3
Pri registrácii je budúci partner povinný uviesť číslo účtu, na ktoré sa bude zasielať vyplatená provízia. Rovnaké číslo musí byť uvedené na faktúre vystavenej Partnerom.
2. Definícia pojmov
2.1
Prevádzkovateľ: prevádzkovateľom Provízneho programu je spoločnosť Websupport, s.r.o.
2.2
Partner: označuje každú právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá je plnoletá a spôsobilá z hľadiska platnej legislatívy, a ktorá vyplní formulár so žiadosťou o registráciu prostredníctvom partnerskej platformy.
2.3
Návštevník: označuje každého návštevníka internetových stránok spoločnosti Websupport, s.r.o.
2.4
Zákazník: každý návštevník stránok spoločnosti Websupport, s.r.o. ktorý si objedná služby alebo produkty spoločnosti a za objednané produkty zaplatí.
2.5
Provízia: označuje finančnú odmenu od spoločnosti Websupport, s.r.o. pre PARTNERA vyplývajúcu z Provízneho programu.
2.6
Www stránka: internetová stránka, na ktorej bude umiestnený HTML kód a ktorá je vo vlastníctve alebo už vo využívaní Partnera, a ktorú uviedol Partner v Zmluve alebo následne priradil v rámci svojho užívateľského účtu k Províznemu programu.
2.7
HTML kód: znamená špeciálny kód, ktorý je Partnerovi pridelený Prevádzkovateľom a po vložení na www stránku Partnera sa zobrazuje ako reklamná plocha.
2.8
Reklamná plocha: znamená banner, vyhľadávací panel alebo textový odkaz, ktoré sú výsledkom umiestnenia jedinečného HTML kódu vloženého na www stránku Partnera.
3. Podmienky a spôsob propagácie
3.1
Partner sa zaväzuje, že vytvorí reklamnú plochu, tj. umiestni na www stránky banner či textový odkaz, smerujúci na službu alebo produkt Prevádzkovateľa. Partner je povinný využívať pre každú formu propagácie jedinečný HTML kód, ktorý mu je pridelený Prevádzkovateľom v Províznom programe.
3.2
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Partnerovi vyplatí províziu vo výške určenej podľa jednotlivej kampane nastavenej podľa Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu nastavení kampane, pričom sa zaväzuje, že o zmenách bude Partnera informovať. Provízie sa partnerovi započítavajú až po zaplatení za službu, ktorú si zákazník objednal prostredníctvom odkazu umiestneného na partnerovej stránke. Po dobu 14 dní sa Partnerovi budú započítavať provízie zo zaplatenej služby zákazníkom, ktorý si službu objednal prostredníctvom linku na webovej stránke Partnera. Provízia môže byť Partnerovi zaevidovaná max. 5 týždňov, resp. 40 dní odo dňa objednávky zákazníka.
3.3
Www stránka Partnera musí byť vo vlastníctve alebo vo využívaní Partnera, ďalej musí byť trvale prístupná zamestnancom spoločnosti Websupport, s.r.o. a mať charakter dokončenej stránky, t.j. nevzbudzovať tak pochybnosti o jej vzhľade či funkčnosti.
3.4
Ak sa Partner rozhodne pridať ďalšiu www stránku, urobí tak cez možnosť “DirectLink URL”, pričom schválenie je vykonávané stranou Prevádzkovateľa maximálne do 5 pracovných dní. Do doby schválenia zo strany Prevádzkovateľa nie je Partner oprávnený vytvoriť na danej www stránke reklamnú plochu, resp. mu nebude započítaná provízia v prípade objednávok pred dobou schválenia. Stav “schválený” je Partnerovi zobrazený v časti “DirecLink URL”.
3.5
Reklamná plocha nemôže byť umiestnená na www stránky, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi či dobrými mravmi, na www stránky, ktoré majú pornografický charakter a na stránky, ktoré predovšetkým slúžia k zobrazovaniu reklamy, sú určené k propagácii a k šíreniu názorov extrémnej ľavice či extrémnej pravice, alebo inak môžu znižovať dobré meno Prevádzkovateľa.
4. Odmena Partnera
4.1
Odmena bude Prevádzkovateľom vyplatená:
 1. podnikajúcim osobám či iným osobám, oprávneným vystavovať daňové doklady na základe daňového dokladu – faktúry zaslané doporučene alebo elektronicky Prevádzkovateľovi na hore uvedenú adresu sídla. Vystavená faktúra musí spĺňať všetky náležitosti riadneho daňového dokladu a obsahovať užívateľské meno Partnera používané v Províznom programe Websupport, s.r.o. Výška odmeny je vypočítaná ako percento zo služby bez DPH. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Prevádzkovateľovi.
 2. nepodnikajúcim osobám na základe dokladu, ktorý je Partner povinný zaslať doporučene Prevádzkovateľovi na hore uvedenú adresu sídla. Lehota splatnosti je vždy 30 dní od jeho doručenia Prevádzkovateľovi.
4.2
Nárok na preplatenie odmeny (tzn. zasielanie na základe faktúry či dokladu podľa predchádzajúceho odseku) vzniká Partnerovi v prípade, keď celková výška odmeny dosiahne minimálne 50 €. Odmena bude Partnerovi vyplatená vždy bankovým prevodom na účet Partnera uvedený vo faktúre alebo v doklade doručenom Prevádzkovateľovi. Odmena zahŕňa všetky vynaložené náklady Partnera spojené s jeho činnosťou podľa Zmluvy a Pravidiel.
5. Ochrana osobných údajov
5.1
Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené ich nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou.
5.2
Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu.
5.3
Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Užívateľa, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Užívateľa.
5.4
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.
6. Doba platnosti Zmluvy a jej ukončenie
6.1
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
6.2
Zmluva zaniká alebo sa zruší:
 1. Dohodou. K tejto dohode dôjde elektronicky v rámci užívateľského účtu Partnera odoslaním žiadosti o ukončení Zmluvy zo strany Partnera alebo Prevádzkovateľa a elektronickou akceptáciou druhou stranou. V okamihu doručenia akceptácie (oznámenie v užívateľskom účte Partnera) dôjde k ukončeniu Zmluvy.
 2. Výpoveďou. K výpovedi ktoroukoľvek zmluvnou stranou (i bez uvedenia dôvodu) dôjde elektronicky v rámci užívateľského účtu Partnera odoslaním výpovede. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po odoslaní výpovede.
 3. Odstúpením. K odstúpeniu od Zmluvy je oprávnený Partner elektronicky v rámci užívateľského účtu Partnera, a to v prípade, keď Prevádzkovateľ bude dlhšie ako 30 dní v omeškaní s vyplatením odmeny. K okamžitému odstúpeniu od Zmluvy je oprávnený Prevádzkovateľ elektronicky v rámci užívateľského účtu Partnera predovšetkým v prípadoch, keď obsah www stránky Partnera je v rozpore s právnymi predpismi, s dobrými mravmi či Pravidlami, alebo ak sa Prevádzkovateľ dozvie, že Partner vyvíja akúkoľvek činnosť smerujúcu k neoprávnenému navyšovaniu odmeny. Týmto jednaním sa rozumie predovšetkým:
  • Umiestnenie odkazu, ktorý sa aktivuje automaticky po vstupe na www stránku Partnera.
  • Modifikácia banneru vytvoreného Prevádzkovateľom.
  • Umiestnenie banneru na stránku, ktorá nenáleží Partnerovi.
  • Umiestnenie banneru v pop-up okne na zvláštnej stránke, aktivovanej v rovnakom okamihu ako Partnerská stránka.
  • Zasielanie hromadných nevyžiadaných informácií o stránke alebo o reklame týkajúcej sa Prevádzkovateľa (tzv. spamming), napr. použitím médií ako e-mail, diskusná skupina, chat, instant messenger, atď.
  • Napodobňovanie vzhľadu webového obsahu Prevádzkovateľa s cieľom vyvolať dojem, že ide o službu poskytovanú Prevádzkovateľom.
6.3
V prípade, že nastane niektorý z dôvodov pre odstúpenie od Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa, potom Partner nemá nárok na žiadnu odmenu.
6.4
Zánikom alebo zrušením Zmluvy nezaniká právo na náhradu škody, ani ustanovenie týkajúce sa týchto práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať i po ukončení Zmluvy.
6.5
Partner sa zaväzuje odstrániť zo svojich www stránok všetky reklamné plochy, a to najneskôr do 3 dní od okamihu ukončenia alebo zrušenia Zmluvy.
6.6
Ak dôjde k ukončeniu Zmluvy výpoveďou alebo dohodou, potom je Partner povinný zaslať faktúru alebo doklad Prevádzkovateľovi na vyplatenie odmeny, na ktorú mal Partner nárok ku dňu ukončenia Zmluvy.
7. Záverečné ustanovenia
7.1
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť Pravidlá.
7.2
V prípade, že by niektoré ustanovenia Pravidiel boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Pravidiel.
7.3
Tieto Pravidlá vstupujú do platnosti a nadobúdajú účinnosť dňom 15.7. 2011.
STIAHNITE SI NAŠU MOBILNÚ APLIKÁCIU
LiveAgent