Ochrana osobných údajov

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov
  • Prevádzkovateľ
  • Dôvody spracovania osobných údajov
  • Základ pre spracovanie osobných údajov
  • Poskytovanie údajov
  • Zabezpečenie osobných údajov
  • Práva dotknutej osoby
  • Nastavenie cookies

Prevádzkovateľ

Spoločnosť WebSupport s. r. o., IČO: 36 421 928, sídlo: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava (ďalej aj „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých táto spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje ako osobné údaje dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva.


Dôvody spracovania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

Základ pre spracovanie osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracúvať osobné údaje na základe viacerých právnych základov, pričom k spracúvaniu osobných údajov môže dochádzať aj bez súhlasu dotknutej osoby.

Ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov, osobné údaje budú spracúvané iba na základe a v rozsahu súhlasu dotknutej osoby.Poskytovanie údajov

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že tak rozhodne Prevádzkovateľ, alebo mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky.

V prípadoch keď je voľba príjemcu osobných údajov na Prevádzkovateľovi, ten pri výbere týchto partnerov vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Príjemcov osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

 a. obchodní partneri zabezpečujúci fyzický a programový servis informačných technológií Prevádzkovateľa, najmä informačných systémov, počítačových b. programov a serverov, potrebných pre výkon podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa,

 b. obchodní partneri zabezpečujúci služby v oblasti reklamy a marketingu Prevádzkovateľa,

 c. obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností Prevádzkovateľa v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu a účtovníctva,

 d. registračné autority pri výkone podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa,

 e. orgány verejnej správy, v prípadoch keď Prevádzkovateľovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori).

Zoznam príjemcov:

NázovÚčel
Post Affiliate ProMarketingový nástroj na získavanie zákazníkov.
ConfluenceNástroj pre poskytovanie služieb, fakturácie, objednávkový systém, CRM.
JiraNástroj pre poskytovanie služieb, fakturácie, objednávkový systém, CRM.
LiveAgent (Quality Unit)Nástroj pre komunikáciu so zákazníkmi, zákaznícky servis a podpora.
PipedriveNástroj pre správu vzťahov so zákazníkmi, CRM.
SlackNástroj pre komunikáciu so zákazníkmi.
SSL4LESSVydávanie SSL certifikátov. Rozsah osobných údajov nevyhnutných pre poskytnutie služby je uvedený na webstránke certifikačnej autority na odkaze ssl4less.eu
BaseKitNástroj na editovanie vlastných webstránok.
RankingcoachEasySeo – marketingový nástroj.  
SK.NICRegistrácia, správa a údržba .SK domén. Rozsah osobných údajov nevyhnutných pre poskytnutie služby je uvedený na webstránke certifikačnej autority na odkaze sk-nic.sk
CZ.NICRegistrácia, správa a údržba .CZ domén. Rozsah osobných údajov nevyhnutných pre poskytnutie služby je uvedený na webstránke certifikačnej autority na odkaze nic.cz
EURidRegistrácia, správa a údržba .EU domén. Rozsah osobných údajov nevyhnutných pre poskytnutie služby je uvedený na webstránke certifikačnej autority na odkaze eurid.eu
nic.atRegistrácia, správa a údržba .AT domén. Rozsah osobných údajov nevyhnutných pre poskytnutie služby je uvedený na webstránke certifikačnej autority na odkaze nic.at
SubregRegistrácia, správa a údržba ostatných domén. Rozsah osobných údajov nevyhnutných pre poskytnutie služby je uvedený na webstránke certifikačnej autority na odkaze subreg.cz
Topline Ventures and YolaAktivácia a prevádzka nástroja Website Builder určeného na editovanie webstránok.
FullstoryNástroj pre analýzu údajov prostredníctvom súborov cookies tretích strán na účely marketingu a webovej analýzy s cieľom zlepšiť naše služby.
IceWarp / Business mailKomplexné e-mailové riešenie
MazeNástroj pre zbieranie odsúhlasených údajov o správaní používateľov vo webovej aplikácii.
Monarx IncSúbory nahrané zákazníkmi sú nepretržite kontrolované, aby sa našli bezpečnostné chyby alebo škodlivý softvér.
SectigoPoskytovateľ SSL certifikátov. Rozsah osobných údajov nevyhnutných pre poskytnutie služby je uvedený na webstránke certifikačnej autority na odkaze Privacy Policy | Sectigo® Official .

Zoznam príjemcov z tretích krajín:

NázovŠtát, Odkaz na zmluvné doložky
SlackUSA, https://slack.com/legal

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 a. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,

 b. na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,

 c. namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

 d. na prenosnosť osobných údajov,

 e. podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

 f. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: helpdesk@websupport.sk alebo priamo na adresu sídla Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ týmto poskytuje informácie o zodpovednej osobe. Zodpovednou osobou je spoločnosť Vojčík & Privacy s.r.o., so sídlom: Rázusova 28, 040 01 Košice, IČO: 36 827 410, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 22270/V, kontaktné údaje - email: privacy@vojcik.eu.

Nastavenie cookies

Prečítajte si viac o využívaní súborov cookie