Podmienky Affiliate programu

Všeobecné podmienky poskytovania služieb webhostingu, registrácie domén a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „VOP “) spoločnosti WebSupport, s.r.o., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 63270/B
 • 1. Úvodné ustanovenia
 • 2. Definícia pojmov
 • 3. Podmienky a spôsob propagácie
 • 4. Odmena Partnera
 • 5. Ochrana osobných údajov
 • 6. Doba platnosti Zmluvy a jej ukončenie
 • 7. Záverečné ustanovenia

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Pravidlá Provízneho programu (ďalej len „Pravidlá“) sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o spolupráci – Provízny program, ktorá je uzatváraná v elektronickej podobe, a to medzi obchodnou spoločnosťou WebSupport s.r.o., so sídlom: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36 421 928, DIČ: 2021869234, IČ DPH: SK2021869234, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 63270/B ako prevádzkovateľom Provízneho programu (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá sa zapojí do Provízneho programu postupom podľa týchto Pravidiel ako účastník Provízneho programu (ďalej len „Partner“).

1.2 Na práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Partnera týmito Pravidlami neupravené sa primerane použijú ustanovenia Všeobecných podmienok poskytovania služieb webhostingu, registrácie domén a ďalších súvisiacich služieb Prevádzkovateľa (ďalej len „VOP“), platné v čase uplatňovania týchto práv a plnenia povinností zmluvnými stranami. Ustanovenia týchto Pravidiel majú však prednosť pred ustanoveniami VOP. 

1.3 Účasť v Províznom programe vzniká registráciou do Provízneho programu - využitím jednej z foriem propagácie, pričom Partnerovi vzniká záväzok vytvoriť na svojich webových stránkach priestor, kde bude propagovať produkty a služby Prevádzkovateľa prostredníctvom textových odkazov a bannerov, ktoré pri prekliknutí smerujú na webové stránky Prevádzkovateľať. Odkazy, rovnako ako aj bannery sú vytvárané bezpodmienečne len Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny reklamných textov a bannerov.

1.4 Akceptáciou registrácie Partnera do Provízneho programu zo strany Prevádzkovateľa vzniká zmluva o sprostredkovaní medzi Partnerom ako sprostredkovateľom a Prevádzkovateľom ako objednávateľom (ďalej len „Zmluva“).

2. Definícia pojmov

2.1 Prevádzkovateľom Provízneho programu je obchodná spoločnosť WebSupport s.r.o., so sídlom: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36 421 928, DIČ: 2021869234, IČ DPH: SK2021869234, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 63270/B.

2.2 Partnerom sa rozumie fyzická osoba, ktorá je plnoletá a plne spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá sa prihlási do Provízneho programu vyplnením formulára so žiadosťou o registráciu do Provízneho programu prostredníctvom partnerskej platformy určenej Prevádzkovateľom. Partnerom sa nemôže stať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej je Prevádzkovateľom poskytovaná bezodplatná služba (sponzorovaný produkt) a to v rozsahu a vo vzťahu k tejto bezodplatnej službe. 

2.3 Návštevník označuje každého unikátneho návštevníka internetových stránok Prevádzkovateľa, ktorý bol sprostredkovaný Partnerom.

2.4 Zákazníkom sa rozumie každý Návštevník stránok Prevádzkovateľa, ktorý bol sprostredkovaný Partnerom, objedná si služby alebo produkty Prevádzkovateľa a za tieto objednané služby alebo produkty uhradí dojednanú odplatu (cenu).

2.5 Províziou sa rozumie finančná odmena (odplata) od Prevádzkovateľa pre Partnera za sprostredkovanie Návštevníka alebo Zákazníka, vyplývajúca z Provízneho programu.

2.6 Webovou stránkou je internetová stránka, na ktorej je umiestnený HTML kód a ktorá je vo vlastníctve alebo už v užívaní Partnera, a ktorú uviedol Partner v Zmluve alebo následne priradil v rámci svojho užívateľského účtu k Províznemu programu. Webová stránka musí byť vo vlastníctve alebo v oprávnenom užívaní Partnera, musí byť trvale prístupná zamestnancom Prevádzkovateľa. a mať charakter dokončenej stránky, t.j. nevzbudzovať pochybnosti o jej vzhľade či funkčnosti.

2.7 HTML kód znamená jedinečný špeciálny kód, ktorý je Partnerovi pridelený Prevádzkovateľom v Províznom programe a po vložení na webovú stránku Partnera sa zobrazuje ako reklamná plocha.

2.8 Reklamná plocha znamená banner, vyhľadávací panel alebo textový odkaz, ktoré sú výsledkom umiestnenia HTML kódu vloženého na webovú stránku Partnera.

3. Podmienky a spôsob propagácie

3.1 Partner sa zaväzuje, že vytvorí reklamnú plochu, Teda umiestni na svoju webovú stránku banner či textový odkaz, smerujúci na službu alebo produkt Prevádzkovateľa. Partner je povinný využívať pre každú formu propagácie pridelený HTML kód.

3.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Partnerovi vyplatí províziu vo výške určenej podľa jednotlivej kampane nastavenej podľa vopred zverejnených podmienok Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok kampane, pričom sa zaväzuje, že o zmenách bude Partnera informovať. Nárok na províziu vzniká Partnerovi až po úhrade za produkt alebo službu Prevádzkovateľa, ktorú si zákazník objednal prostredníctvom odkazu umiestneného na webovej stránke Partnera. Provízia je Prevádzkovateľom pre Partnera zaevidovaná najneskôr 1 deň po úhrade Partnerom sprostredkovanej služby alebo produktu Prevádzkovateľa Zákazníkom. 

3.3 Reklamná plocha nemôže byť umiestnená na webovej stránke, ktorej obsah:

 1. je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi či dobrými mravmi, alebo 
 2. je v rozpore s ustanoveniami čl. 7 ods. 7.2, písmená i. až iv., vi., xii až xiv. VOP Prevádzkovateľa alebo 
 3. majúcej pornografický charakter, alebo
 4. slúžiacej najmä k zobrazovaniu reklamy, alebo
 5. je určený na propagáciu alebo šírenie názorov extrémnej ľavice či extrémnej pravice, alebo 
 6. inak môžu poškodzovať dobré meno Prevádzkovateľa.

3.4 Partnerovi je zakázané propagovať neexistujúce zľavy či iné vopred Prevádzkovateľom neodsúhlasené špeciálnej výhody, ktoré majú vyzývať alebo nabádať Návštevníka na využitie služieb alebo produktov Prevádzkovateľa (ďalej len „klamlivá reklama“). V prípade porušenia tejto povinnosti je Prevádzkovať oprávnený nevyplatiť Partnerovi Províziu za sprostredkovanie, alebo znížiť výšku novovzniknutej nevyplatenej Provízie o hodnotu neoprávnene vyplatenej Provízie, získanej v dôsledku alebo v priamej súvislosti s klamlivou reklamou Partnera. V prípade, že Partner má záujem ponúkať, propagovať alebo poskytovať špeciálnu výhodu pre Návštevníkov svojej webovej stránky (najmä zľavu z cien služieb a produktov Prevádzkovateľa), je povinný vopred požiadať Prevádzkovateľa o poskytnutie takejto špeciálnej výhody. Prevádzkovateľ takúto žiadosť Partnera posúdi a do 14 dní informuje Partnera o výsledku jeho žiadosti. Na poskytnutie alebo odsúhlasenie poskytnutia zľavy alebo inej špeciálnej výhody nemá Partner právny nárok.

4. Odmena Partnera

4.1 Odmena bude Prevádzkovateľom vyplatená podnikajúcej fyzickej osobe a právnickej osobe, oprávneným vystavovať daňové doklady len na základe faktúry s náležitosťami daňového dokladu, zaslanej doporučene alebo elektronicky Prevádzkovateľovi na adresu sídla Prevádzkovateľa. Vystavená faktúra musí spĺňať všetky náležitosti riadneho daňového dokladu a obsahovať užívateľské meno Partnera, používané v Províznom programe Prevádzkovateľa. Výška odmeny je vypočítaná ako percento z ceny bez DPH produktu alebo služby Prevádzkovateľa sprostredkovaných Partnerom. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Prevádzkovateľovi. Údaje dodávateľa na faktúre musia byť totožné s údajmi Partnera v Províznom programe Prevádzkovateľa.

4.2 Nepodnikajúce fyzická osoby môžu Prevádzkovateľa požiadať o poskytnutie zľavy na ďalší nákup služieb alebo produktov Prevádzkovateľa vo výške zodpovedajúcej predpokladanému nároku na Províziu podľa týchto Pravidiel. Prevádzkovateľ takúto žiadosť posúdi a do 14 dní informuje Partnera o výsledku jeho žiadosti. Na poskytnutie zľavy alebo inej špeciálnej výhody nemá v tomto prípade Partner právny nárok. 

4.3 Nárok na vyplatenie Provízie vznikne Partnerovi v prípade, keď celková výška Provízie dosiahne sumu 50 €. Odmena bude Partnerovi vyplatená vždy bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet Partnera, uvedený vo faktúre doručenej Prevádzkovateľovi. Provízia zahŕňa všetky vynaložené náklady Partnera spojené s jeho činnosťou podľa Zmluvy a Pravidiel.

5. Ochrana osobných údajov

5.1 Ochrana osobných údajov Partnera sa spravuje ustanoveniami čl. 13 VOP Prevádzkovateľa.

5.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie Provízneho programu a zabezpečenie jeho funkčnosti.

6. Doba platnosti Zmluvy a jej ukončenie

6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

6.2 Zmluva zaniká:

a. Dohodou - elektronicky v rámci užívateľského účtu Partnera odoslaním žiadosti o ukončení Zmluvy zo strany Partnera alebo Prevádzkovateľa a elektronickou akceptáciou druhou zmluvnou stranou. V okamihu doručenia akceptácie (oznámenie v užívateľskom účte Partnera) Zmluva zaniká.

b. Výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou z akéhokoľvek dôvodu alebo i bez uvedenia dôvodu elektronicky v rámci užívateľského účtu Partnera odoslaním výpovede druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po odoslaní výpovede.

c. Odstúpením od Zmluvy. Partner je oprávnený odstúpiť od Zmluvy elektronicky v rámci užívateľského účtu Partnera, a to len v prípade, keď Prevádzkovateľ bude dlhšie ako 30 dní v omeškaní s vyplatením Provízie alebo ak došlo k zániku podnikateľského oprávnenia Partnera. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy elektronicky v rámci užívateľského účtu Partnera najmä , ak obsah webovej stránky Partnera je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s dobrými mravmi či týmito Pravidlami, alebo ak sa Prevádzkovateľ dozvie, že Partner vyvíja akúkoľvek činnosť smerujúcu k neoprávnenému zvyšovaniu Provízie. Činnosťou smerujúcou k neoprávnenému zvyšovaniu Provízie sa rozumie predovšetkým:

 1. Umiestnenie odkazu, ktorý sa aktivuje automaticky po vstupe na webovú stránku Partnera.

2. Modifikácia banneru vytvoreného Prevádzkovateľom.

3. Umiestnenie banneru na stránku, ktorá nie je vo vlastníctve alebo oprávnenom užívaní Partnera.

4. Umiestnenie banneru v pop-up okne na zvláštnej webovej stránke, aktivovanej v rovnakom okamihu ako webová stránka Partnera

5. Zasielanie hromadných nevyžiadaných informácií o webovej stránke alebo o reklame týkajúcej sa Prevádzkovateľa (tzv. spamming), najmä použitím médií ako e-mail, diskusná skupina, chat, instant messenger, atď.

6. Napodobňovanie vzhľadu webovej stránky Prevádzkovateľa s cieľom vyvolať dojem, že ide o službu poskytovanú Prevádzkovateľom. V prípade odstúpenia od Zmluvy táto zaniká okamihom doručenia odstúpenia elektronicky do užívateľského účtu Partnera alebo okamihom doručenia Prevádzkovateľovi.

6.3 V prípade, že nastane niektorý z dôvodov pre odstúpenie od Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa, Partnerovi zaniká nárok na akúkoľvek Províziu.

6.4 Zánikom Zmluvy nezaniká právo na náhradu škody, ani ustanovenie týkajúce sa týchto práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať i po ukončení Zmluvy.

6.5 Partner sa zaväzuje odstrániť zo svojich webových stránok všetky reklamné plochy, a to najneskôr do 3 dní od okamihu ukončenia Zmluvy.

6.6 Ak dôjde k ukončeniu Zmluvy výpoveďou alebo dohodou, je Partner povinný najneskôr do 7 dní odo dňa zániku Zmluvy zaslať Prevádzkovateľovi faktúru na Províziu , na ktorú má Partner nárok ku dňu zániku Zmluvy. Inak právo na Províziu zaniká.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto Pravidlá.

7.2 V prípade, že by niektoré ustanovenia Pravidiel boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Pravidiel. 

7.3 Tieto Pravidlá vstupujú do platnosti a nadobúdajú účinnosť dňom 11.6.2019.

7.4 Tieto Pravidlá rušia a v celom rozsahu nahrádzajú Pravidlá Affiliate programu zo dňa 15.07.2011.