Koncepty a terminológia VDC

Základné koncepty a stavebné bloky Virtuálneho dátového centra (VDC). Slovenské názvy sú ďalej používané v dokumentácii, anglické názvy sú uvedené ako referencia ku Dashboard rozhraniu.

 • Availability zone, AZ – Zóna, v ktorej sú zdroje vždy dostupné alebo nedostupné ako skupina. Zóna zodpovedá konkrétnemu datacentru v konkrétnom meste. Viaceré zóny umožňujú prispôsobenie výpočtových prostriedkov podľa geografických potrieb alebo rozloženie rizika medzi viaceré datacentrá.
 • Compute server (Compute Node) – Fyzický server na ktorom sú spustené virtuálne servery – inštancie.
 • Firewall pravidlá (Security Groups) – Skupiny pravidiel ktoré definujú aké typy komunikácie sú povolené z a do inštancie.
 • Flavor – Predpis prostriedkov, ktoré sprístupňujeme inštancii. Flavor je združená definícia pre počet procesorov, veľkosť RAM, ktoré bude inštancia využívať.
 • Inštancia (Instance) – Samotný virtuálny server, ktorý sa skladá zo systémových zdrojov ako vCPU, RAM, IP a diskový priestor.
 • Obraz disku (Image) – Inštalačné médium s operaračným systémom. Môže mať viacero formátov – väčšinou QCOW2, ktorý nepotrebuje manuálnu inštaláciu alebo naopak ISO ktoré inštalačnú procedúru vyžaduje. Obraz disku môžeme vytvoriť viacerými spôsobmi: stiahnutím z URL od poskytovateľa, nahratím lokálneho súboru alebo vytvorením snapshotu existujúcej inštancie.
 • Podsieť (Subnet) – Analógia L3 sieťového segmentu (napr. IP podsieť). Je vždy podradená Sieti. Podsiete nám umožňujú nastaviť IP rozsahy pre dynamické priraďovanie adries cez DHCP alebo DNS servery ktoré má inštancia v tejto sieti používať.
 • Serverové skupiny (Server Groups) – Umožňujú definovať politiky umiestňovania inštancií na fyzických serveroch. Napríklad, ak chceme aby boli všetky webservery na rozdielnych fyzických serveroch, vytvoríme Server Group s názvom Webservers s politikou „anti-affinity“. Pri vytváraní inštancie ju zaradíme do serverovej skupiny Webservers aby bola vytvorená na fyzickom serveri, kde ešte žiaden webový server nebeží.
 • SSH kľúče (Key Pairs) – Verejné SSH kľúče z ktorých môžeme pri vytváraní inštancie vybrať jeden, ktorý sa vloží medzi autorizované kľúče používateľa.
 • Sieť (Network) – Analógia L2 sieťového segmentu (napr. Ethernet) vo fyzickej infraštruktúre. Umožňuje rozdeliť komunikáciu medzi servermi podľa účelu, napríklad na komunikáciu s backup serverom, komunikáciu s Internetom a internú komunikáciu. Každá Sieť môže mať viacero Podsietí, ktoré zodpovedajú rôznym IP rozsahom.
 • Sieťové rozhranie (Port) – Virtuálny sieťový adaptér pripojiteľný ku inštancii, ktorý bude v operačnom systéme identifikovaný ako samostatná sieťová karta.
 • Snapshot – Momentálny obraz disku existujúcej inštancie. Vytvorením snapshotu sa uloží súčasný stav disku do obrazu, ktorý môžeme ďalej používať na vytváranie nových inštancií, alebo na návrat inštancie do pôvodného stavu.
 • Zdroje (Resources) – Virtualizované komponenty ktoré môžeme použiť samostatne alebo ako stavebné prvky inštancie. Ide napríklad o sieťový port, Flavor, obraz disku (image) alebo definícia firewall pravidiel.
Aktualizované 16. apríla 2021

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spýtajte sa nás, radi poradíme
Po - Ne 8:00-22:00
Kontaktovať podporu