1. Báza znalostí
 2. Cloud a servery
 3. Virtuálny server (VPS)
 4. Inštalácia Joomla na Ubuntu 20.04 s LEMP

Inštalácia Joomla na Ubuntu 20.04 s LEMP

Ak na Virtuálnom serveri (VPS) máme nainštalovaný LEMP (Linux, Nginx, MySQL a PHP) a bezpečnostný certifikát, konečne sa môžeme pustiť do samotných webových stránok. Nie každý však dokáže vytvoriť web na zelenej lúke pomocou jazykov ako HTML, JavaScript alebo PHP, a tak tu máme systémy správy obsahu (anglická skratka CMS, čiže Content Management System).

Celosvetovo jeden z najpopulárnejších a najpoužívanejších CMS je rozhodne Joomla (Joomla!). Ide o systém správy obsahu, ktorý nám maximálne zjednoduší celý proces tvorby webových stránok. Web s unikátnym vzhľadom a obsahom dokážeme vytvoriť bez programovania, stačí iba klikať vo webovom prehliadači.

Nastavujeme webový server Nginx

Aby Joomla dokázal zobraziť články na trvalých odkazoch (permalinks) v peknom formáte (namiesto /index.php/ahoj-svet/ bude na konci URL /ahoj-svet/), musíme upraviť konfiguračný súbor webového servera Nginx:

sudo nano  /etc/nginx/sites-available/default

V konfiguračnom súbore si nájdeme riadok s obsahom server { s následným komentárom # SSL configuration a v časti location / { upravíme hodnotu direktívy try_files takto:

try_files $uri $uri/ /index.php?$args =404;

Pod direktívu ssl_dhparam ešte vložíme tieto riadky:

proxy_connect_timeout 600;
proxy_send_timeout 600;
proxy_read_timeout 600;
fastcgi_send_timeout 600;
fastcgi_read_timeout 600;

Konfiguračný súbor uložíme pomocou klávesovej skratky Ctrl + X a následne stlačením klávesy y a potvrdením klávesou Enter.

Reštartujeme webový server Nginx, aby sa zmena v konfiguračnom súbore prejavila:

sudo systemctl restart nginx

Podrobnejšie nastavenia webového servera Nginx pre potreby Joomla nájdete v oficiálnej dokumentácii projektu Nginx na adrese https://docs.joomla.org/Nginx#Configure_Nginx.

Nastavujeme PHP

V prvom rade je potrebné zabezpečiť aktuálnosť všetkých balíkov. Nainštalujeme teda všetok updatovaný softvér pomocou dvoch príkazov v jednej dávke:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Ak systém nájde aktualizovateľné balíčky, takto sa opýta, či ich chcete začať inštalovať:

Do you want to continue? [Y/n]

Stlačte klávesu y ak chcete začať aktualizačný proces alebo tlačidlo n, ak aktualizovať nechcete. Následne stlačte klávesu Enter.

Aby Joomla fungoval správne ako celok, potrebuje moduly, ktoré po bežnej inštalácii jazyka PHP nie sú k dispozícii. Týmto príkazom ich teda nainštalujeme:

sudo apt install php-curl php-gd php-imagick php-mbstring php-xml php-zip

Systém sa takto opýta, či moduly chcete začať inštalovať:

Do you want to continue? [Y/n]

Stlačte klávesu y ak chcete začať inštalačný proces alebo tlačidlo n, ak aktualizovať nechcete. Následne stlačte klávesu Enter.

Zistíme si verziu PHP, ktorú máme nainštalovanú:

php -v

aby sme v správnom konfiguračnom súbore php.ini

sudo nano /etc/php/7.4/fpm/php.ini

mohli nastaviť tieto riadky:

short_open_tag = On
cgi.fix_pathinfo = 0
max_execution_time = 600
max_input_time = 600
default_socket_timeout = 600
memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 100M
post_max_size = 100M
date.timezone = Europe/Bratislava

Konfiguračný súbor uložíme pomocou klávesovej skratky Ctrl + X a následne stlačením klávesy y a potvrdením klávesou Enter.

Reštartujeme zistenú verziu PHP, aby sa prejavili zmeny zapísané do konfiguračného súboru:

sudo systemctl restart php7.4-fpm

Vytvárame používateľa a databázu v MySQL

Joomla textové údaje ako články alebo komentáre ukladá do databázy. Aby Joomla mohol s databázovým serverom MySQL bezpečne komunikovať, musíme vytvoriť nového používateľa s obmedzenými právami (nepoužijeme používateľa root). Spustíme teda komunikáciu s databázovým serverom MySQL:

sudo mysql

vytvoríme používateľa (tu tibor), ktorému priradíme dostatočne silné heslo (tu Toto.Hes1o.je:silne). V hesle použijeme minimálne 8 znakov – malé a veľké písmená, čísla a špeciálne znaky ako bodka, čiarka, dvojbodka, zavináč, otáznik, výkričník, …

create user 'tibor'@'localhost' identified by 'Toto.Hes1o.je:silne';

vytvoríme databázu s názvom joomla:

create database joomla;

a používateľovi tibor udelíme všetky práva na prácu s databázou joomla takto:

grant all privileges on joomla.* to 'tibor'@'localhost';
flush privileges;

Ukončíme prácu s MySQL serverom:

exit

Inštalujeme Joomla

Pred samotnou inštaláciou Joomla vymažeme všetok obsah priečinka html:

sudo rm -rf /var/www/html/*

Premiestnime sa do priečinka html, kde budeme inštalovať Joomla:

cd /var/www/html

Na adrese https://downloads.joomla.org/latest skopírujeme URL adresu archívu tar.gz s najnovšou verziou Joomla. Stiahneme (prvý riadok) a rozbalíme (druhý riadok) potrebné súbory a priečinky aktuálnej verzie Joomla:

sudo wget https://downloads.joomla.org/cms/joomla3/3-9-19/Joomla_3-9-19-Stable-Full_Package.tar.gz
sudo tar -zxvf Joomla_3-9-19-Stable-Full_Package.tar.gz

Vymažeme zbytočné priečinky a súbory (prvý riadok) a následne určíme vlastníctvo a oprávnenie súborov a priečinkov (posledné 2 riadky):

sudo rm -rf Joomla_3-9-19-Stable-Full_Package.tar.gz
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
sudo chmod -R 755 /var/www/html

Ostatné nastavenia zvládneme cez webový prehliadač na adrese servera (tu vps.websupport.tech) podľa týchto krokov:

 1. Configuration > Select Language: Slovenčina (Slovensko)
 2. Konfigurácia > Názov webových stránok: Joomla
 3. Konfigurácia > E-mail: meno.priezvisko@domena.sk
 4. Konfigurácia > Používateľské meno: tibor
 5. Konfigurácia > Heslo a Overenie hesla: Toto.Hes1o.je:silne
 6. Konfigurácia > Web je vypnutý: Nie (zelené pozadie, biele písmo)
 7. Konfigurácia > modré tlačidlo Nasl.
 8. Databáza > Typ databázy: MySQLi
 9. Databáza > Meno hostiteľa: localhost
 10. Databáza > Používateľské meno: tibor
 11. Databáza > Heslo: Toto.Hes1o.je:silne
 12. Databáza > Pre tento typ databázy neexistuje schéma databázy: joomla
 13. Databáza > Predpona tabuľky: joomla_
 14. Databáza > Spracovanie starej databázy: Odstrániť (červené pozadie, biele písmo)
 15. Databáza > modré tlačidlo Nasl.
 16. Prehľad > Nainštalovať vzorové údaje: Žiadne
 17. Prehľad > Nastavenie e-mailu: Nie (zelené pozadie, biele písmo)
 18. Prehľad > modré tlačidlo Inštalovať

Po úspešnej inštalácií sa zeleným zobrazí „Blahoželáme! Joomla! je nainštalovaná.“ takto:

Kliknite na tlačidlo „Odstráňte adresár„, následne na tlačidlo „Administrátor“ a prihláste sa vyššie zvolenými prihlasovacími údajmi.

Zhrnutie

Nastavili sme webový server Nginx, nainštalovali chýbajúce moduly jazyka PHP, nastavili sme niektoré premenné PHP a vytvorili sme nového používateľa databázového servera MySQL, aby sme následne mohli nainštalovať CMS Joomla pomocou webového inštalátora. Časť inštalačného procesu prebehol v príkazovom riadku (linuxový shell bash) a časť vo webovom prehliadači. Všetky ostatné vlastnosti Joomla je možné nastaviť v grafickom prostredí webového prehliadača. Rovnako cez webový prehliadač zrealizujeme inštalácie, aktualizácie a pridanie nového obsahu.

Aktualizované 9. júla 2020

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spýtajte sa nás, radi poradíme
Po - Ne 8:00-22:00
Kontaktovať podporu